FUVIGLM09

Cele statutowe

DrukujEmail

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. pomoc materialną i rzeczową udzielaną chorym, niepełnosprawnym w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej,

 

2. promocję i organizację wolontariatu, systematyczny nabór i szkolenie wolontariuszy,

3. podejmowanie oraz wspieranie różnych form pracy szkoleniowej i edukacyjnej wśród służb medycznych oraz pozamedycznych – w szczególności wśród wolontariuszy oraz członków Stowarzyszenia,

4. działalność wydawniczą,

5. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zagrożeniom cywilizacyjnym i środowiskowym, szczególnie wpływającym na powstawanie uzależnienia od nikotyny i alkoholu,

6. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia i wolontariuszy,

7. współpracę o osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w wyżej wymienionych dziedzinach,

8. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,

9. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia i wolontariuszy poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,

10. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

11. promocję zdrowia.

 

Statut Stowarzyszenia "Czyń Dobro, Mimo Wszystko"